Phố Hàng Đường II

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 40cm

Đã Bán