Quà Tặng Tranh Sơn Mài

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Ngô Bá Công

Họa Sĩ Ngô Bá Công
Chủ Đề: Thiếu Nữ - Ký Ức - Động Vật

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Triệu Khắc Tiến

Họa Sĩ Triệu Khắc Tiến
Chủ Đề: Trường Phái Biểu Hiện - Khỏa Thân

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Trần Thiệu Nam

Họa Sĩ Trần Thiệu Nam
Chủ Đề: Sen

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Đỗ Khải

Họa Sĩ Đỗ Khải
Chủ Đề: Sen - Phong Cảnh - Trừu Tượng

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Trịnh Quế Anh

Họa Sĩ Trịnh Quế Anh
Chủ Đề: Phố Cổ - Phong Cảnh - Tĩnh Vật

Họa Sĩ Lương Duy
Chủ Đề: Trường Phái Biểu Hiện

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Nguyễn Tuấn Cường

Họa Sĩ Nguyễn Tuấn Cường
Chủ Đề: Phong Cảnh - Bát Cổ

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Đặng Hiền

Họa Sĩ Đặng Hiền
Chủ Đề: Chân Dung

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Trần Tiến Thành

Họa Sĩ Trần Tiến Thành
Chủ Đề: Phong Cảnh - Làng Quê

Họa Sĩ Nguyễn Hồng Giang
Chủ Đề: Phố Cổ Hà Nội - Sen

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Trương Trọng Quyền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước:120cm x 270cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 90cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 200cm

 Họa Sĩ:Trương Trọng Quyền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

Họa Sĩ:Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 140cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 90cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Trịnh Quế Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 140cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 210cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 60cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 60cm

 Họa Sĩ:Đoàn Xuân Tùng
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:70cm x 90cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thành Chung
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 100cm

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 80cm

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 76cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 90cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Hải Nam
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 60cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tiến Ngọc
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 50cm

 Họa Sĩ:Hoàng Đăng Khoa
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 60cm

 Họa Sĩ:Phạm Hồng Phương
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 40cm

 Họa Sĩ:Trương Trọng Quyền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 60cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:130cm x 60cm

 Họa Sĩ:Trần Thiệu Nam
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:95cm x 122cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước:120cm x 270cm (Bộ 3 Tranh Ghép Lại)

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:50cm x 75cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 100cm

 Họa Sĩ:Trương Trọng Quyền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:50cm x 50cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 60cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Phạm Hồng Phương
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 40cm

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 60cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Trần Thiệu Nam
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thành Chung
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 90cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 109cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 100cm

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 120cm

Họa Sĩ:Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:70cm x 90cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 50cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 90cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:160cm x 80cm

 Họa Sĩ:Trần Thiệu Nam
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 109cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:110cm x 80cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 80cm

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:75cm x 120cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 40cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thành Chung
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 90cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:50cm x 50cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 90cm

 Họa Sĩ:Trần Thiệu Nam
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 155cm

 Họa Sĩ:Ngô Tuấn Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 60cm

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 100cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 40cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tú Quyên
Chất Liệu:Sơn Mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thành Chung
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 90cm

 Họa Sĩ:Trần Thiệu Nam
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:123cm x 150cm

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 60cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Văn Nghĩa
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:81cm x 120cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:110cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thành Chung
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm (Đường kính)

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 270cm (Bộ 3 Bức Tranh Ghép Lại)

 Họa Sĩ:Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 60cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 120cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Văn Nghĩa
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:82cm x 122cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:110cm x 80cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 240cm (Bộ 2 Bức Tranh Ghép Lại)

 Họa Sĩ:Trần Tiến Thành
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 125cm

 Họa Sĩ:Trần Tiến Thành
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 125cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 120cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 110cm

 Họa Sĩ:Trần Thiệu Nam
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:122cm x 92cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Văn Nghĩa
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 110cm

 Họa Sĩ:Trần Thiệu Nam
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:81cm x 91cm

Họa Sĩ:Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Đinh Thị Thanh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:36cm x 120cm (4 bức tranh ghép lại)

 Họa Sĩ:Trần Thiệu Nam
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 120cm

Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:110cm x 75cm

 Họa Sĩ:Trần Thiệu Nam
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:43cm x 80cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Bỉnh Sơn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Trần Tiến Thành
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 120cm

 Họa Sĩ:Trần Dân
Chất Liệu:Sơn mài trên toan
Kích Thước:70cm x 120cm

 Họa Sĩ:Trần Dân
Chất Liệu:Sơn mài trên toan
Kích Thước:70cm x 90cm

 Họa Sĩ:Trần Dân
Chất Liệu:Sơn mài trên toan
Kích Thước:70cm x 120cm

 Họa Sĩ:Trần Tiến Thành
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 120cm