Quà Tặng Tranh Sơn Mài

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Ngô Bá Công

Họa Sĩ Ngô Bá Công
Chủ Đề: Thiếu Nữ - Ký Ức - Động Vật

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Triệu Khắc Tiến

Họa Sĩ Triệu Khắc Tiến
Chủ Đề: Trường Phái Biểu Hiện - Khỏa Thân

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Trần Thiệu Nam

Họa Sĩ Trần Thiệu Nam
Chủ Đề: Sen

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Đỗ Khải

Họa Sĩ Đỗ Khải
Chủ Đề: Sen - Phong Cảnh - Trừu Tượng

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Trịnh Quế Anh

Họa Sĩ Trịnh Quế Anh
Chủ Đề: Phố Cổ - Phong Cảnh - Tĩnh Vật

Họa Sĩ Lương Duy
Chủ Đề: Trường Phái Biểu Hiện

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Nguyễn Tuấn Cường

Họa Sĩ Nguyễn Tuấn Cường
Chủ Đề: Phong Cảnh - Bát Cổ

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Đặng Hiền

Họa Sĩ Đặng Hiền
Chủ Đề: Chân Dung

Tranh Sơn Mài của Họa Sĩ Trần Tiến Thành

Họa Sĩ Trần Tiến Thành
Chủ Đề: Phong Cảnh - Làng Quê

Họa Sĩ Nguyễn Hồng Giang
Chủ Đề: Phố Cổ Hà Nội - Sen

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 120cm

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 100cm

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 120cm

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 81cm x 122cm

Họa Sĩ: Trương Trọng Quyền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Trương Trọng Quyền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Nguyễn Thành Chung Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Nguyễn Thành Chung Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 90cm

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 110cm x 80cm Đi qua tương lai để trở về quá khứ bông gặp mình ở hiện tại , xa ngân tiếng chuông chùa ... nam mô a di đà ! Quá khứ , hiện tại , tương lai .... là nguồn cảm hứng sáng tác trong mỗi tác phẩm của họa sỹ Lương Duy .... !

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 110cm x 80cm Đi qua tương lai để trở về quá khứ bông gặp mình ở hiện tại , xa ngân tiếng chuông chùa ... nam mô a di đà ! Quá khứ , hiện tại , tương lai .... là nguồn cảm hứng sáng tác trong mỗi tác phẩm của họa sỹ Lương Duy .... !

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 82cm x 122cm

Họa Sĩ: Trần Tiến Thành Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước:  90cm x 125cm

Họa Sĩ: Trần Tiến Thành Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước:  90cm x 125cm

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 82cm x 122cm

Họa Sĩ: Đặng Hiền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Đặng Hiền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 80cm

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 109cm

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 120cm

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 120cm

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 43cm x 80cm

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 120cm

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 120cm

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 70cm

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm  

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 80cm  

Họa Sĩ: Đặng Hiền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Đinh Thị Thanh Kích Thước: 36cm x 120cm (4 bức) Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 100cm

Họa Sĩ: Nguyễn Minh Hải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 150cm

Họa Sĩ: Nguyễn Minh Hải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 150cm

Họa Sĩ: Nguyễn Minh Hải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 110 cm x 85 cm

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 60cm

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 109cm

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 60cm

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:75cm x 120cm

Họa Sĩ: Nguyễn Tú Quyên Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80 cm x 120 cm

Họa Sĩ: Nguyễn Bỉnh Sơn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Trương Trọng Quyền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Nguyễn Tú Quyên Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Họa Sĩ: Trần Tiến Thành Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước:  90cm x 120cm

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm x 60cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 30cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 25cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Họa Sĩ: Trần Dân Chất Liệu: Sơn mài trên toan Kích Thước: 70cm x 120cm

Họa Sĩ: Trần Dân Chất Liệu: Sơn mài trên toan Kích Thước: 70cm x 90cm

Họa Sĩ: Trần Dân Chất Liệu: Sơn mài trên toan Kích Thước: 70cm x 120cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Số Lượng: 4 bức Kích Thước: 110cm x 200cm (1 Bức: 50cm x 110cm)

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 20cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 45cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm x 30cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 80cm

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 110cm

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 110cm

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 110cm x 80cm Đi qua tương lai để trở về quá khứ bông gặp mình ở hiện tại , xa ngân tiếng chuông chùa ... nam mô a di đà ! Quá khứ , hiện tại , tương lai .... là nguồn cảm hứng sáng tác trong mỗi tác phẩm của họa sỹ Lương Duy .... !

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 110cm x 80cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 60cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 52cm x 141cm (4 bức)

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 47cm x 50cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 47cm x 50cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 72cm x 90cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 65cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 20cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Nguyễn Thành Chung Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Họa Sĩ: Nguyễn Thành Chung Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 90cm

Họa Sĩ: Nguyễn Thành Chung Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm (Đường kính)

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 50cm

Họa Sĩ: Trần Tiến Thành Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 120cm

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 50cm

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 270cm (Bộ 3 Tranh Ghép Lại)

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 270cm (Bộ 3 Bức Tranh Ghép Lại)

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 90cm

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 90cm

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 90cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 70cm x 90cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 30cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 65cm x 50cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm x 20cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm x 30cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 45cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm x 52cm

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 20cm

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 80cm

Họa Sĩ: HT Phúc Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 45cm

Họa Sĩ: HT Phúc Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 45cm

Họa Sĩ: HT Phúc Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 80cm

Họa Sĩ: HT Phúc Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Họa Sĩ: HT Phúc Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 160cm (2 bức)

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 240cm x 90cm

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 140cm