Quà Tặng Tranh Sơn Mài

Hoạ sĩ Nguyễn Tú Quyên

Hoạ sĩ Nguyễn Tuấn Cường

Hoạ sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

Hoạ sĩ Nguyễn Hồng Giang

Hoạ sĩ Mai Thị Kim Uyên

Hoạ sĩ Ngô Bá Công

Hoạ sĩ Trần Tiến Thành

Hoạ sĩ Trịnh Quế Anh

Hoạ sĩ Trương Trọng Quyền

Hoạ sĩ Châu Ái Vân

Hoạ sĩ Nam Thành Trung

Hoạ sĩ Ngô Tuấn Anh

Hoạ sĩ Nguyễn Bỉnh Sơn

Hoạ sĩ Nguyễn Thành Chung

Hoạ sĩ Nguyễn Tuấn Anh

Hoạ sĩ Nguyễn Xuân Việt

Hoạ sĩ Trần Dân

Hoạ sĩ Tôn Thất Minh Nhật

Hoạ sĩ Hoàng Đăng Khoa

Hoạ sĩ Nguyễn Tiến Ngọc

Hoạ sĩ Nguyễn Sỹ Hiếu

Hoạ sĩ Nguyễn Đức Huy

Hoạ sĩ Lương Duy

Hoạ sĩ Lê Khánh Hiếu

Hoạ sĩ Nguyễn Xuân Việt

Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Mài – Quà Tặng Cao Cấp

Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 80cm

Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 80cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 270cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 160cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Văn Nghĩa
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 240cm

Họa Sĩ:Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:125cm x 122cm

Họa Sĩ:Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:122cm x 104cm

Họa Sĩ:Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

Họa Sĩ:Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:30cm x 40cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 45cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 80cm

Họa Sĩ:Lê Khánh Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:70cm x 120cm
 

 Họa Sĩ:Mai Thị Kim Uyên
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 240cm (4 bức ghép lại)

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:30cm x 40cm

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 60cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Văn Nghĩa
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:82cm x 122cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Văn Nghĩa
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 120cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 180cm

 

 Họa Sĩ:Nam Thành Trung
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 

 Họa Sĩ:Nam Thành Trung
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Trương Trọng Quyền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 180cm

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:81cm x 122cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:81cm x 122cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:109cm x 81cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:133cm x 60cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:140cm x 90cm

 Họa Sĩ:Trương Trọng Quyền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Trương Trọng Quyền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 180cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:134cm x 60cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tú Quyên
Chất Liệu:Sơn Mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tú Quyên
Chất Liệu:Sơn Mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tú Quyên
Chất Liệu:Sơn Mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 80cm

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 50cm

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:50cm x 50cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 50cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Văn Nghĩa
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:75cm x 110cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 90cm

Họa Sĩ: Nam Thành Trung Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 70cm x 70cm

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước:120cm x 270cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 90cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 200cm

 Họa Sĩ:Trương Trọng Quyền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 90cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Trịnh Quế Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 140cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 60cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 60cm

 Họa Sĩ:Đoàn Xuân Tùng
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:70cm x 90cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thành Chung
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 90cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tiến Ngọc
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 50cm

 Họa Sĩ:Hoàng Đăng Khoa
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 60cm

 Họa Sĩ:Trương Trọng Quyền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Trương Trọng Quyền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 60cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 109cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 100cm

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 120cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 50cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 90cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:160cm x 80cm

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 40cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Thành Chung
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 90cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 90cm

 Họa Sĩ:Ngô Tuấn Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 60cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 40cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thành Chung
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 90cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 60cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thành Chung
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm (Đường kính)

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 270cm (Bộ 3 Bức Tranh Ghép Lại)

 Họa Sĩ:Trần Tiến Thành
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 125cm

 Họa Sĩ:Trần Tiến Thành
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 125cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 120cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 110cm

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 100cm

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 110cm

 Họa Sĩ:Đinh Thị Thanh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:36cm x 120cm (4 bức tranh ghép lại)

 Họa Sĩ:Trần Tiến Thành
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 120cm

 Họa Sĩ:Trần Dân
Chất Liệu:Sơn mài trên toan
Kích Thước:70cm x 120cm

 Họa Sĩ:Trần Dân
Chất Liệu:Sơn mài trên toan
Kích Thước:70cm x 90cm

 Họa Sĩ:Trần Dân
Chất Liệu:Sơn mài trên toan
Kích Thước:70cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 100cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:30cm x 40cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Thành Chung
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 90cm

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:70cm x 90cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Trần Tiến Thành
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 80cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:100cm x 122cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 109cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:110cm x 80cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:75cm x 110cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 210cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:75cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:50cm x 50cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Tú Quyên
Chất Liệu:Sơn Mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 80cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm x 50cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Tú Quyên
Chất Liệu:Sơn Mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 80cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:50cm x 50cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Trần Thiệu Nam
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:123cm x 150cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Mai Thị Kim Uyên
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:70cm x 70cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Văn Nghĩa
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:81cm x 122cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Văn Nghĩa
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:81cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:110cm x 80cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:110cm x 75cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:86cm x 32cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:110cm x 80cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 240cm (Bộ 2 Bức Tranh Ghép Lại)

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Văn Nghĩa
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 80cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Trần Thiệu Nam
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:81cm x 122cm

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

Hết hàng

Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:110cm x 75cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Trương Trọng Quyền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 140cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 210cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Anh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 80cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Châu Ái Vân
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 80cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước:100cm x 100cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 60cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước:120cm x 270cm (Bộ 3 Tranh Ghép Lại)

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:122cm x 122cm

Hết hàng

Họa Sĩ:Lê Khánh Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 144cm (3 bức ghép lại)
 

Hết hàng

Họa Sĩ:Lê Khánh Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 120cm
 

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:50cm x 75cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Bỉnh Sơn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 76cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 60cm