Vô Đề 015

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 25cm x 25cm