Vô Đề 013

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:20cm x 20cm