Vô Đề 008

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:24cm x 18cm